İtalya Vatandaşlığı

İtalya Vatandaşlık

5 Aralık 1992 tarih 91 sayılı Vatandaşlık Kanununa göre, İtalya Devleti kişinin İtalya Vatandaşlığı kazanmak veya kaybetmek hususlarındaki iradesinin etkisini gözden geçirilmekte olup, uluslararası anlaşmalardaki hükümler saklı tutulmakla birlikte, çifte vatandaşlık tanınmaktadır. 

İtalya Vatandaşlığı  “ius sanguinis” (kan bağı) ilkesine dayanmakta olup, İtalyan baba veya anneden doğan çocuk İtalya vatandaşıdır. Anayasa Mahkemesi’nin emsal teşkil eden bir kararına göre 1.1.1948 tarihinden sonra doğmuş olan küçük çocuklara vatandaşlık verilebilmektedir.  

İtalya vatandaşlığı talebinde bulunan kişi 2. derece kadar (doğuştan) İtalyan vatandaşının akrabası olanlar; İtalya Silahlı Kuvvetleri nezdinde askerlik yapmış olanlar; devletin emrinde çalışmakta olanlar, reşit olmadan İtalya’da kesintisiz 2 sene ikamet etmiş olanlar; İtalya’da doğan ve reşit olana kadar İtalya’da yaşamış ve halen İtalya’da ikamet edenler “irade beyanı” ile doğrudan İtalyan vatandaşlığı talebinde bulunabilirler.

İtalya Çifte Vatandaşlık

İtalya’da 5 Aralık 1992’de yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasasına gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu kişilere çifte vatandaşlık hakkı tanımaktadır. İtalyan vatandaşlığı kan bağı ülkesine dayalı olarak her iki ebeveyni de İtalyan olanların çocukları doğrudan İtalya çifte vatandaşlık talebinde bulunabilirler.

İtalya topraklarında doğmuş kişinin otomatik olarak vatandaş kabul edilmekle birlikte, eğer doğan kişinin anne babası bilinmiyorsa veya bu kişiler kendi devletlerinin yasalarına uygun şekilde kendi vatandaşlıklarını çocuklarına geçiremiyorsa çocuk İtalyan vatandaşı sayılabilir. Evlat edinme durumlarında, çocuk evlat edinildikten sonra 5 yıl süreyle İtalya’da ikamet ediyorsa, vatandaşlık talebinde bulunulabilir.

Reşit olan kişiler başka bir ülke toprağında dünyaya gelmiş ise çifte vatandaşlık talebinde bulunabilirler. Çifte vatandaşlık için ayrıca belgeler hazırlanması ve İtalya’daki gerekli kurumlardan onay alınması gerekmektedir. Ebeveynlerden biri İtalyan vatandaşı olan kişi İtalya’da gerekli mercilerden alınan onaylar İtalya’daki ikamet süresine bakılmaksızın çifte vatandaşlık hakkı telebinde bulunabilmektedir. Kişinin anne ve babasının  veya büyükanne ve büyükbabalarının İtalyan olması durumunda da kişi çifte vatandaşlık talebinde bulunabilir.

 

Evlilik Yolu İle İtalya Vatandaşlığı; Yabancı uyruklu kişi İtalyan vatandaşıyla evliliği sonrası İtalya’da altı ay resmi ikamet veya yurt dışında ikamet ediliyorsa evlilik tarihinden üç yıl sonra; evliliğin geçerli olması, İtalya ulusal güvenliğini tehdit edici bir unsur bulunmaması, sabıkasının bulunmaması durumunda kişi İtalyan vatandaşlığı talebinde bulunabilir. Evlilik yolu ile İtalya vatandaşlığı talebinde bulunan kişi, İtalya’da ikamet ediyorsa İtalya İçişleri Bakanlığı’na hitaben, ilgili ilin valilik makamına; yurt dışında ikamet ediyorsa yazdığı dilekçeyi İtalyan Konsolosluğuna ibraz etmelidir. İtalya'da ikamet eden ve bir İtalyan ile  en az 2 yıl evliliği bulnan kişiler veya  İtalya dışında ikamet etse de bir İtalyan'la en az 3 yıl evli kalan kişiler İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilmektedirler.Çocuk sahibi olan kişilerde bu süreler kısalmaktadır.

İtalya’da evlilik yaptıktan 6 ay sonra vatandaşlık işlemlerine başlanılabilir. İtalya vatandaşı ile evlilik durumunda İtalya Dışişlerinin evlilik akdinini onaylaması gerekmektedir.İtalya vatandaşı ile evli olan kişiler çifte vatandaşlık talebinde de bulunabilmektedirler.

Natüralizasyon-İtalya Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İtalya Vatandaşlığı; Natüralizasyon ile İtalya vatandaşlığı talebinde bulunacak kişide; on yıl boyunca İtalya’da resmi olarak ikamet etmesi, yeterli bir gelire sahip olması, sabıka kaydının bulunmaması ön şartı aranmaktadır. Bu kriterlere sahip kişi İtalya vatandaşı olan kişinin ikinci nesle kadar akrabası olarak üç sene İtalya’da ikamet etmişse; Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olarak dört sene ikamet etmişse/ vatansız olanlar ve iltica edenler veya İtalyan vatandaşları tarafından evlatlık edinilen reşit yabancı olarak beş yıl İtalya’da ikamet etmişse veya ikamet iznine sahip olmasa da yurt içinde veya yurt dışında İtalya Devleti’nin hizmetinde beş yıl kesintisiz çalışmışsa İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilir. Bu kişiler, vatandaşlık talebi dilekçesini dönemin İtalya Cumhurbaşkanı’na hitaben yazmaları ve dilekçeyi İtalya’da ikamet ettiği ilin valiliğe ibraz etmeleri gerekmektedir.

İtalya vatandaşlığını kaybettikten sonra tekrar kazanmak isteyenler aşağıdaki koşullardan birini sağlamaları halinde tekrar İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilirler;

 • Fiilen İtalya Silahlı Kuvvetleri nezdinde askerlik yapmışsa
 • İtalya Devleti’nin nezdinde yurt dışı dahil olmak üzere memur olarak işe girenler
 • İtalya dışında ikamet etse de İtalya vatandaşlığına geçmek istediğini ikamet ettiği ülkenin İtalya Konsolosluğuna bildirmesi ve bir sene içerisinde İtalya’da ikamet etmeye başlayacak olanlar
 • 1 Ocak 1948 tarihinden önce evlilik nedeniyle İtalya vatandaşlığını kaybetmiş olan kişi yazılı beyanda bulunması halinde tekrar İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilirler.

İtalya’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin İtalya vatandaşlığına geçme talepleri için; İtalya Devleti kişinin İtalya’ya geliş nedenine, İtalya’da ikamet süresine ve oturma/çalışma iznine bağlı olarak çeşitli kıstaslara sahiptir.

İtalya vatandaşlığına geçme her şeyden önce İtalya vatandaşının kendi özgür iradesiyle karar vermesi gereken bir konudur. İtalya vatandaşlığına geçen kişi İtalya’da seçme ve seçilme hakkına, Schengen anlaşması gereğince AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olur. Ayrıca İtalya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve devlet memuru olmak gibi haklardan faydalanır.

İtalya’da belli bir süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için İtalya vatandaşlığı almak için belirli yaşam standartlarına sahip olmak ve kişinin gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. İtalya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireylerin İtalya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirmeleri ve gerekli evraklarının eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir.

İtalya’da en az 10 yıl yasal olarak ikamet etmiş olanlar vatandaşlık için başvuruda bulunabilirler. Bu süre bir İtalyan tarafından evlat edinilen kişiler için 7'ye, mülteciler için 5'e, Avrupa Birliği vatandaşları için 4'e, büyükanne ve büyükbabaları İtalyan olan kişiler içinse 3'e düşmektedir. 

Vatandaşlık İçin İbraz Edilmesi Gereken Evraklar

Beyana tabi belge tanzim hakkı, İtalyan ve AB ülke vatandaşlarıyla, İtalya’da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınmış olup, İtalya’daki kamu mercilerinin denetimini yapabileceği verilerle sınırlandırılmıştır. 

 • Vatandaşlık başvuru formu (İtalyanca)
 • Başvuru sahibinin anne/babasının veya onların ebeveynlerinin vatandaşlığına dair kanıtlar (Eski İtalya pasaportları, nüfus idaresinden alınan belgeler vb.)
 • Başvuru sahibinin ikinci dereceden akrabalarından başlayarak doğum, evlilik, ölüm, isim değişikliği, boşanma gibi belgelerin fotokopileri
 • Belge veya dilekçe tarihinden geriye üç yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (740 veya 101 formu) veya yetkili Gelirler Müdürlüğünden aynı döneme ait vergilerle ilgili belge. 
 • Sabıka Kaydı (harcı yatırılmış şekliyle);
 • Aile kayıt tablosu (harcı yatırılmış şekliyle);
 • Tarihsel ikamet belgesi; eğer resmi ikamet edilmiş olan Belediye sayısı birden fazla ise herbir Belediye için belge tanzim etmek gerekir (harcı yatırılmış şekliyle) 
 • Yetkili Valilikte doldurulacak dilekçe; 
  Nüfusa kayıt belgesi; belgede ad, soyad, doğum yeri ve tarihi ile anne ve baba adı da kayıtlı olması gerekir; ayrıca bu belge İtalyancaya çevrilmiş ve tasdik edilmesi gerekecek; 
 • Menşei ülke ve diğer ikamet edilen ülkelerden sabıka kaydı (AB ülke vatandaşları için bu belge şahsın beyanı ile yeterli sayılır); 

Evraklar her ülke vatandaşına göre değişiklik gösterebilmekte; yabancı uyruklu kişinin İtalya vatandaşlığına uygunluk koşullarına göre İtalya Devleti'nin inisiyatifine göre farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. İtalya vatandaşlığı talebinde bulunacak yabancı ülke vatandaşının öncelikle İtalya oturum iznine sahip olması gerekmektedir. İtalya’da ikamet izni sahibi yabancı ülke vatandaşı her yıl İtalya’daki ilgili kuruma giderek oturum iznini yenilemelidir. İtalya’daki 10 yıl ikametinden sonra kişiye diğer koşulları sağlaması halinde vatandaşlık hakkı tanınır.  Yalnızca aile birleşiminde de değil belirli sebepler ile çalışma izni alarak ya da uzun dönemli öğrencilik durumlarında ilk önce uzun süreli İtalya vizesi sahibi olunabilmekte daha sonra uygun koşulların sağlanması halinde İtalya vatandaşlığı talebinde de bulunulabilmektedir.

Duyurular

Consultation for Italy

Consultation for Italy, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Italy; Türkiye’ de bulunan İtalya Konsoloslukları, Büyükelçiliği...
2023-08-08 14:24:22

İtalya konsolosluğu tarafından bir pasaportta aranılan özellikler

İtalya vize başvurularında bulunacak olan kişilerin dikkatine;  İtalya Başkonsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaport...
2023-08-08 14:23:45

İtalya Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

İtalya Başkonsolosluk telefonla iletişim kurabilmeniz için Konsolosluk telefon: +90 (212)243 1024 - 243 1025 ...
2023-08-08 14:23:16

İtalya istanbul başkonsolosluğu ofis çalışma saatleri

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ofis çalışma ve mesai saatleri hakkında  Pazartesi Perşembe  08.30 / 13.00 13.30 / 16.30 &n...
2023-08-08 14:23:03
Tüm Duyurular